ANBI

Naam Loge La Liberté Constante
Rangnummer 252
Oosten Roermond
Vestigingsadres Kerklaan 7, 6041 AZ Roermond
Kamer van Koophandel 4017.53.55
RSIN registratie 8030.10.345
Ledenaantal per 01-09-2020 35 leden
Adres Loge Kerklaan 7, 6041 AZ Roermond
Secretariaat secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Voorlichting info.loge252@vrijmetselarij.nl
Website Loge www.laliberteconstante.nl
Bankrekening ABN-bank NL75 ABNA 0579 5220 24
   
Loge La Liberté Constante werkt onder het gezag van de Orde van Vrijmetselaren
onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ’s-Gravenhage.
Email Orde orde@vrijmetselarij.nl
Website Orde www.vrijmetselarij.nl
     
Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.
Contributie per 01-09-2022 € 37,50 p/mnd € 450,00 p/j
Aandeel tafelloge 7 x € 10,00 €   70,00 p/j
Aandeel t.b.v. ANBI bijdrage   € 380,00 p/j
     
Dagelijks bestuur werkjaar 2020-2021
Voorzittend Meester J. Murray voorzitter.loge252@vrijmetselarij.nl
Secretaris P.T.J.M. Starren secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Thesaurier B. Tekeyan thesaurier.loge252@vrijmetselarij.nl
     

 

S t a a t   v a n   b a t e n   e n   l a s t e n
 
Balans 31 augustus 
     Activa:    
Bezittingen 1.500  
Vorderingen 1.854  
Liquide middelen 11.320  
Totaal 14.674  
     Passiva:    
Eigen vermogen 13.967  
Reserveringen 707  
Schulden korte termijn 0  
Totaal 14.674  
     
E x p l o i t a t i e o v e r z i c h t   
     
     Baten:    
Contributies en toetreding 15.500  
Overige ontvangsten 800  
TOTAAL baten 16.300  
     Lasten:    
Afdracht Orde 4.900  
Gebouwelijke kosten 7.200  
Broedermaal 2.500  
Huishouding en bewassing 850  
Abonnementen, geschenken en contributies 200  
Bestuurskosten en bibliotheek 500  
Bankkosten en reserveringen 150  
TOTAAL lasten 16.300